• آمبولی چربی بیماری است که در اثر شکستگی استخوان ها ایجاد می شود و چربی آن وارد عروق می شود و در آخر فرد بیمار دچار…

آخرین اخبار