• تبخال تناسلی یک نوع بیماری عفونی ست که در پی آلوده شدن با ویروس تبخال در اندام تناسلی ایجاد میشه و از راه آمیزش جنسی…

آخرین اخبار